Stud­ent­ka w 4ACES – opis właśnych doś­wiad­c­zeń

Stud­ent­ka w 4ACES – opis właśnych doś­wiad­c­zeń

Nas­za prak­ty­kant­ka Sarah wspie­ra zespół zar­ząd­za­nia zmi­aną. Jest stud­ent­ką stu­diów magis­ter­s­kich na kier­un­ku Psy­cho­lo­gia. W 4ACES pra­cu­je od sześciu mie­się­cy.

Jakie są two­ja zada­nia jako prak­ty­kant­kaw 4ACES?

„Trud­no to jed­noz­nacz­nie okreś­lić bo zada­nia są zróż­ni­co­wa­ne i wszyst­ko zależy od tego co się w danej chwi­li dzie­je. Regu­lar­nie przy­go­to­wu­ję i moni­toru­ję szko­lenia, dbam o treści dla nas­zych kli­en­tów i poma­gam w pro­wad­ze­niu spot­kań. Jes­tem też odpo­wied­zi­al­na za komu­ni­ka­c­ję wewnę­trz­ną i zewnę­trz­ną w 4ACES.“

Co cenisz sobie w swo­jej pra­cy? 

„Ser­de­cz­ną atmos­ferę w zes­po­le! Uważam też za świet­ne to, że zwra­ca się uwa­gę na mój dals­zy roz­wój, zdo­by­wa­nie szero­kie­go wach­lar­za prak­ty­cz­nych doś­wiad­c­zeń, a mój zespół poś­wię­ca mi czas na poka­za­nie i wytłu­mac­ze­nie nowych rzec­zy. Poza tym, moje god­zi­ny pra­cy uda­je się pogod­zić ze stu­dia­mi.“

Cze­go nowego się nauc­zyłaś?

Dzięki wie­lo­kier­un­kowej współpra­cy nauc­zyłam się wie­lu drob­nych, ale ważnych rzec­zy – prze­de wszyst­kich w obs­z­ar­ze tech­nicz­nym. Pogłę­białam też swo­ją wied­zę kor­zysta­jąc z różnych nar­zęd­zi. Mam też jaś­nie­js­zy obraz tego, na czym pole­ga pra­ca kon­sul­tan­ta. 

Czy oprócz stu­diów chciał­byś zdo­być prak­ty­cz­ne doś­wiad­c­ze­nie? Zachę­ca­my do apli­ko­wa­nia!

Certyfikaty

Social media

Kontakt

4ACES Tech GmbH
Major-Hirst-Straße 11
38442 Wolfsburg
+49 151 1131 2462info@4aces-tech.de