Rów­no­wa­ga pomięd­zy życiem zawo­do­wym a pracą u peł­noe­ta­tow­ej kon­sul­tant­ki z dzieckiem – opis włas­nych doś­wiad­c­zeń.

Rów­no­wa­ga pomięd­zy życiem zawo­do­wym a pracą u peł­noe­ta­tow­ej kon­sul­tant­ki z dzieckiem – opis włas­nych doś­wiad­c­zeń.

Bycie mamą to zajęcie na pełen etat. Zau­ważasz to najpóź­niej podc­z­as urlo­pu rod­zi­ciel­s­kie­go i zada­jesz sobie pyta­nie jak połąc­zyć to wszyst­ko z pracą zawo­do­wą. Pro­fes­jo­nal­ne pode­jście do pra­cy jest bard­zo waż­ne, ale jak je zacho­wać jeś­li oczy są wiecz­nie pod­grążo­ne, bluz­ka jest wiecz­nie ubrud­zo­na, a fach­o­wy język w pra­cy nie zaw­s­ze oczy­wis­ty? 

Kie­dy wróciłam do pra­cy po urlo­pie macier­zyńs­kim z tymi pyta­nia­mi, miałam dys­tans do swoich obo­wiąz­ków. Pierws­zy tyd­zień był wyjąt­ko­wa dłu­gi. Dru­gi rów­nież, ale potem przy­szło uczu­cie odpręże­nia. i to działa! Elas­ty­cz­ność w 4ACES jest waż­na, a nawet bard­zo waż­na. 

Mogę swo­bod­nie pod­ziel­ić się obo­wiaz­ka­mi z moimi kole­gami, jed­no­c­ześ­nie będąc w otwar­tym dia­lo­gu z  kli­en­tem. Mogę uczest­nic­zyć w spot­ka­niu zes­poło­wym z pla­cu zabaw, i pole­gać na swoich kole­gach z pra­cy, któr­zy zas­tępią mnie na tym czy innym spot­ka­niu kie­dy ja nie mogę wziąć w nim udziału. Dzięki temu mogę pogod­zić obyd­wie role: Mamy i Kon­sul­tant­ki.

Nig­dy nie spot­kałam się z bra­kiem zro­zu­mi­e­nia ze stro­ny mojego kli­en­ta. Współpra­ca, która jest międ­zy nas­zym zes­połem, a kon­tra­hen­ta­mi jest czymś co docen­iam coraz bard­ziej. Moi współpra­cow­ni­cy, któr­zy są rów­nież rod­zi­ca­mi, róż­no­rod­nie orga­ni­zu­ją sobie pracę zgod­nie ze swo­ją dys­po­zy­cy­j­nością i nie zaw­s­ze pra­cu­ją tą samą licz­bę god­zin.

Certyfikaty

Social media

Kontakt

4ACES Tech GmbH
Major-Hirst-Straße 11
38442 Wolfsburg
+49 151 1131 2462info@4aces-tech.de