Zmi­a­na ścieżki kariery moż­li­wa w 4ACES – przy­kład nas­zych pra­cow­ni­ków

Zmi­a­na ścieżki kariery moż­li­wa w 4ACES – przy­kład nas­zych pra­cow­ni­ków

Nasi kon­sul­tanci Eleo­no­ra i Simon odważy­li się na prze­jście od nauc­za­nia do zar­ząd­za­nia pro­jektami w 4ACES. Zapy­ta­liś­my o ich wraże­nia.

„Każ­de­mu, kto zmi­e­nia branżę obok podeks­cy­to­wa­nia i ocze­ki­wa­nia na pozy­tyw­ne doś­wiad­c­ze­nia towar­zy­szą rów­nież wąt­pli­wości: czy napraw­dę podołam zada­niu? Jaka będ­zie odpo­wie­dź na moje CV? W cza­sie pro­ce­su onboar­din­gu w 4ACES udo­wad­nia się, że przez wza­jem­ny sza­cu­nek, wąt­pli­wości nowego pra­cow­ni­ka zosta­ją roz­wia­ne. Już podc­z­as roz­mo­wy rekrut­a­cy­j­nej było widać jaką wagę przy­wią­zu­je się do pozna­nia oso­by, która kry­je się za CV. 

Wie­le umie­jęt­ności mięk­kich naby­tych w zawod­zie nauc­zy­cie­la oka­zało się bard­zo przy­dat­nych w pra­cy kon­sul­tan­ta, zwłaszc­za w obs­za­rach komu­ni­ka­c­ji, pedago­gi­ki i dydat­ky­ki.

Szero­ki prze­krój pro­jek­tów w 4ACES poz­wa­la Ci wykor­zystać swo­je moc­ne stro­ny i zain­te­re­so­wa­nia. Jed­no­c­ześ­nie, możesz kor­zystać z szero­kie­go know-how nas­zej fir­my, aby jak najl­epiej je rea­lizować. Kor­zysta­ją na tym obie stro­ny – Ty i Kli­ent“.

Nie­za­leż­nie od tego czy masz wyk­sz­tałce­nie fach­o­we, czy nosisz się z zamia­rem zmi­a­ny swo­jej ścieżki kariery – w 4ACES two­ja oso­bo­wość jest na pierws­zym pla­nie. Zapras­za­my do apli­ko­wa­nia!

Certyfikaty

Social media

Kontakt

4ACES Tech GmbH
Major-Hirst-Straße 11
38442 Wolfsburg
+49 151 1131 2462info@4aces-tech.de